Jak jsme zabránili anonymní kampani, kterou vedl neznámý pisatel proti logistické společnosti

Oslovila nás velká dopravně-logistická společnost s požadavkem, zda bychom jim dokázali pomoci v situaci, kdy její zájmy poškozují soustavné anonymní kampaně.

Již dva roky neustává anonymní kampaň, která poškozuje zájmy společnosti a stejně tak její dobré jméno. Vedení firmy nás informovalo, že anonymní autor rozesílá na různé instituce smyšlená udání, psaná na počítači a odeslaná poštou, a to nejen v rámci kraje, ale celé České republiky. V textech těchto udání jsou stále opakovány zprávy jak o okrádání zaměstnanců, tak upozornění na další problematické postupy společnosti.

Všechna tato anonymní obvinění byla již několikráte u různých institucí vyvrácena, avšak pisatel těchto falešných a poplašných zpráv neustává.

Těmito podezřeními, domněnkami a nepodloženými závěry je narušena firemní kultura a stín různých podezření padá i na dobré jméno členů managementu.

Naším cílem v řešení této situace za hranou bylo:

 • Odhalit osobu pisatele.
 • Zjistit a ověřit, zda – byť i jen část popisovaných informací – nemá reálný základ a nezakládá se tedy na pravdě.
 • Navrhnout další postup v souvislosti se zjištěním osoby pisatele a vyvinout součinnost při zabránění jeho další nezákonné činnosti proti firmě.

V této kauze bylo na místě zvolit uvážlivý postup a citlivý přístup při komunikaci v okruhu možných podezřelých osob.

Pisatele jsme si nemohli dovolit vyprovokovat, existovala totiž obava o vyhrocení situace a rozšíření jeho aktivit. Také bychom ho tím mohli upozornit na naše pátrání po jeho osobě, čímž bychom ho přiměli ke značné ostražitosti, a to nebylo naším zájmem. Bylo nutné pátrat po nedostatcích při pisatelově chování a využít jeho případné chyby v náš prospěch.

Na co všechno jsme tedy museli dávat pozor?

 • Na metody našeho pátrání a šetření, abychom se nepatřičným způsobem nedotkli bezúhonných osob a neoprávněně neoznačili někoho, jehož dobré jméno by bylo naším neopatrným zásahem pošpiněno. Taková chyba se totiž velmi těžce napravuje.
 • V případě nabytí určitých indicií postupovat obezřetně, aby naše kroky vedly k získání důkazů.

Jaký byl náš reálný postup při řešení anonymní kampaně

 • Nejprve jsme navázali téměř celorepublikovou komunikaci s institucemi, které byly cílem anonymně zasílaných podnětů a stížností.
 • Vytipovali jsme poměrně širokou skupinu podezřelých.
 • Situaci jsme zkonzultovali napříč pozicemi a obory ve firmě.
 • Díky vlastním znalostem a zkušenostem s tímto typem chování se nám v průběhu několika týdnů podařilo skupinu podezřelých zásadně zúžit.
 • Postupně byly všechny pisatelem uváděné informace vyhodnoceny jako nepravdivé, anebo silně zkreslené.
 • Po pečlivém poskládání jednotlivých indicií – a to i zdánlivě nesouvisejících – jsme si byli jisti osobou hlavního podezřelého.
 • Před samotnou konfrontací jsme ještě zjišťovali možné spouštěče pisatelova chování a informace jsme důkladně ověřovali i v jeho blízkém okolí.
 • Jakmile jsme shromáždili všechny dostupné podklady, byla stanovena taktika dalšího postupu.
 • Při provedené konfrontaci se nepodařilo získat přímé přiznání podezřelého pisatele, avšak průběh jednání jednoznačně potvrdil naše závěry.
 • Veškerá zjištění jsme prezentovali vedení společnosti, a to se rozhodlo nevyužít naší další pomoci a věc uzavřít v interním režimu.

Jsme Premium Systems, tým expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Chráníme naše klienty před kybernetickými a jinými útoky, zabýváme se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí vaše bezpečí a minimalizují možné škody.


Náš cíl odhalit neznámého pisatele, který dlouhodobě očerňoval dobré jméno logistické společnosti, a zabránit mu v jeho další nezákonné činnosti, byl splněn beze zbytku.

 • Podařilo se uzavřít téměř dvouleté období nejistoty, domněnek a atmosféry vzájemného podezřívání ve firemním ekosystému, jež mělo silný dopad na vnitrofiremní kulturu.
 • Sekundárně se zdařilo vyčistit vztah společnosti s oslovovanými institucemi.
 • Pro management na všech úrovních jsme získali řadu, jinak složitě zjistitelných, informací z prostředí zaměstnanců.
 • Nad rámec smlouvy jsme společnosti nabídli využití našich navazující služeb, a to konkrétně při rozhodování o dalším postupu cestou pracovně-právní, trestní, resp. přestupkovou. V případě cesty pracovně-právní, eventuálně civilně-právní, bychom doporučili naše partnerské advokáty s těmito specializacemi.
 • Na navržené a schválené právní kroky by pak navazovala praktická realizace přímo s osobou zjištěného pisatele.
 • Celý postup jsme navrhli zapracovat do právě schválené legislativy na ochranu oznamovatelů, jež je známá jako Whistleblowing, která, byť ne zcela primárně, slouží k řešení i takovýchto případů se společenským přesahem.

Kdo z vás by cítil potřebu našich forenzních služeb, jsme kdykoliv k dispozici: citlivě, sofistikovaně, diskrétně.
Stačí se ozvat! Díky našim zkušenostem dokážeme zkonzultovat možné varianty postupu.
Přijedeme za vámi a vaše zadání probereme v prostředí, které je vám komfortní.

O nás

Jsme týmem expertů v oblasti bezpečnosti a ochrany. Naší prací je chránit naše klienty před různými formami kybernetických a jiných útoků, zabývat se identifikací rizik a tvorbou bezpečnostních opatření, která zajistí bezpečné prostředí a minimalizují možné škody.

Naše práce spočívá v monitorování různých bezpečnostních hrozeb a vytváření preventivních opatření, která minimalizují rizika škod a přispívají k celkovému zlepšení prostředí ve společnosti.

+420 737 353 737

info@premiumsystems.cz

Co by vás ještě mohlo zajímat

Co je Disaster Recovery Plan a jak jej psát?

Disaster Recovery Plan (DRP), neboli Plán obnovy po havárii je strategický dokument popisující cestu k co nejrychlejšímu obnovení práce po neplánovaném incidentu, který narušil běžné fungování společnosti. V tomto článku se dozvíte, jak postupujeme při tvorbě DRP a co...

číst více